Статут

Статут

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 09.05.2010. године, усвојен је следећи

СТАТУТ

СРПСКОГ ШАРПЛАНИНАЦ КЛУБА

Члан 1.

Удружење »Српски Шарпланинац клуб« (у даљем тексту: Клуб) је добровољно, невладино и непрофитно кинолошко удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите, унапређења и популаризације српске аутохтоне расе “Југословенског овчарског пса ШАРПЛАНИНЦА“.

Скраћени назив Клуба је СШК.

 

Члан 2.

Задаци клуба и његових чланова су:

 • узгој, унапређење, пропагирање и популарисање српске аутохтоне расе „Југословенског овчарског пса Шарпланинца“,
 • организовање кинолошких манифестација: изложби, смотри,узгојних смотри, специјализованих изложби и других активности у сарадњи и по правилницима Кинолошког Савеза Србије и Међународне Кинолошке Федерације,
 • активно учешће у реализацији свих активности које реализујеКинолошки Савез Србије,
 • издавање потврда о узгојном прегледу,
 • давање препорука за увођење паса у приплод,
 • давање препорука за избор приплодњака,
 • организовање стручних предавања и семинара,
 • усавршавање одгајивача и стручних кадрова: приправника, кинолошких судија, водича и других кинолошких радника,
 • развијање кинолошке пропаганде у циљу што бољег развоја расе,
 • допринос развоју што бољих односа и узајамног поштовања међу љубитељима расе шарпланинац,
 • оспособљавање чланова за одгој, рад и такмичење,
 • помагање члановима у стицању нових сазнања,
 • пружање савета и помоћи будућим власницима паса ове расе,
 • пружање стручне помоћи члановима при одабирању приплодњака и куја за парење,
 • пружање стручне помоћи при куповини паса,
 • прати и пружа помоћ при узгоју и здравственој заштити паса,
 • врши одабир паса који ће представљати Српски Шарпланинац клуб на манифестацијама ван наше земље,
 • помаже члановима при наступу у иностранству,
 • правилно васпитање малолетних чланова,
 • установљавање картотеке паса и њено ажурирање са тачним подацима о свим псима,
 • вођење евиденције о броју издатих родовника за расу шарпланинац,
 • поништавање свих родовника угинуле штенеди и одраслих паса,
 • сарадња са другим клубовима у земљи и иностранству,
 • сузбијање трговине паса са лажним родовницима,
 • издавање билтена и других публикација ради боље информисаности чланова.

Члан 3.

Назив удружења: »Српски Шарпланинац клуб «.

Удружење има седиште у Смедеревској Паланци, ул. Вука Караџића бр. 23.

Удружење своју делатност остварује на целој територији Републике Србије и ван територије Србије.

 

ЧЛАНСТВО КЛУБА

Члан 4.

Чланство клуба је на добровољном принципу, а утврђује се личним изјашњавањем по упознавању са обавезама и уз потпис. Члан клуба може бити свако са плаћеном чланарином и ко прихвати статут тј. правилник о раду Клуба. Чланом Клуба се постаје попуњавањем приступнице коју оверавају потписом два члана Клуба и плаћањем чланарине. Малолетна лица могу постати чланови Клуба са навршених 14 година старости уз сагласност родитеља или старатеља.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 5.

Чланови могу бити са целе територије Републике Србије и ван ње . У рад клуба могу бити укључити и сви заинтересовани одгајивачи, власници паса и љубитељи ове расе из земље и иностранства. Стицањем својства члана клуба добија се чланска карта клуба.

 

Члан 6.

Одлуку о пријему чланова доноси управни одбор клуба.

 

Члан 7.

Права и дужности чланова Клуба су:

– да активно учествује у раду Клуба,

– да бира и буде биран у све органе Клуба,

– да се придржава статута и свих правила Клуба,

– да чува углед Клуба и Кинолошког савеза Србије,

– да користи повластице које Клуб и Кинолошки савез Србије. пружају својим члановима,

– да редовно и благовремено плаћа чланарину Клубу и извршава друге обавезе у складу са одлукама Клуба

– да о сваком угинућу или другом страдању пса обавести вођу узгоја и преда родовник на поништење,

– чланови су у обавези да се на кинолошким манифестацијама понашају спортски и у складу са начелима клуба,

– да шире сарадњу са другим одгајивачима, члановима других клубова ипомажу нове чланове Клуба и љубитеље расе,

– чланови који од Клуба добију пса на чување, своје обавезе према Клубу регулишу посебним уговором чије одредбе се морају испоштовати безусловно и у потпуности.

 

Члан 8.

Сви чланови клуба морају плаћати чланарину коју одредјује Скупштина Клуба и то најкасније до 31. Јануара за текућу годину.

 

Члан 9.

Чланство у Клубу престаје:

– на лични захтев,

– због неплаћања чланарине,

– искључењем из Клуба на основу одлуке органа Клуба,

– смрћу члана.

 

Члан 10.

Искључење члана из Клуба врши се на начин и по поступку који је предвиђен правилником о дисциплинској и материјалној одговорности правилника о стручном раду Кинолошког савеза Србије.

 

Члан 11.

Органи Клуба су:

– скупштина Клуба,

– управни одбор Клуба,

– надзорни одбор Клуба

– стручна комисија Клуба са вођом узгоја на челу комисије,

– дисциплинска комисија

 

Члан 12.

Скупштина је највиши орган Клуба. Њу сачињавају сви чланови Клуба. Скупштина је важећа ако је присутна прота већина чланова (50% плус 1 члан). Ако скупштина нема кворум, почетак рада се одлаже за један сат. После тога, скупштина је важећа без обзира на број присутних чланова, али се све одлуке морају доносити двотрећинском већином присутних.

Скупштина може бити редовна, која се одржава сваке године, изборна која се одржава сваке четврте године и ванредна која се одржава по потреби.Гласање на седници је јавно, уколико скупштина не одлучи другачије. О раду скупштине води се записник који се мора оверити, а један примерак записника доставља се Кинолошком савезу Србије.

 

Члан 13.

Седницу скупштине сазива председник управног одбора Клуба, са писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогом дневног реда. Ванредну Скупштину може заказати на образложени предлог Управног одбора, Надзорног одбора као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.Седницу скупштине води представник одређен од стране чланова јавним гласањем. Скупштини обавезно присуствује делегат Кинолошког Савеза Србије. Скупштина до­носи пуноважне одлуке већином гласова присутних чланова, осим када је у питању промена статута, где је потребна двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Скупштина:

1 ) усваја статут, усваја измене и допуне статута;

2 ) доноси план и програм рада;

3 ) усваја друге опште акте Клуба;

4 ) бира и разрешава чланове Управног одбора Клуба;

5 ) бира и разрешава чланове Надзорног одбора Клуба;

6 ) бира и разрешава чланове дисциплинске комисије.

7 ) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора клуба;

8 ) разматра и усваја финансијски извештај;

9 ) одлучује о висини чланарине за наредну годину;

10 ) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

11 ) одлучује о удруживању Клуба у савезе.

 

Члан 14.

Све функције на изборној скупштини су реизборне са трајањем мандата од четири године.

 

Члан 15.

Управни одбор је извршни орган Скупштине Клуба. Управни одбор чине председник, заменик председника и 7 (седам) чланова које бира Скупштина. Управни одбор се састаје најмање три пута годишње.

Управни одбор бира:

– секретара клуба,

– благајника клуба,

– комисију маркетинг и информисање,

– стручну комисију и

– вођу узгоја (председник стручне комисије).

– делегата Клуба који ће представљати Клуб у Кинолошком Савезу Србије.

Ове функције су реизборне на 4 године.

Управни одбор и стручна комисија за свој рад одговарају Скупштини клуба.

 

Члан 16.

Председник Управног одбора заступа клуб у правном промету и има права идужности финансијског налогодавца. Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа удружење и потписује свафинансијска и новчана документа у име Клуба.

 

Члан 17.

Ванредну седницу Управног одбора може сазвати председник,Надзорни одбор или најмање 5 (пет) чланова Управног одбора.

 

Члан 18.

Секретар Клуба помаже председнику у припреми материјала за све седнице и непосредно извршава и спроводи одлуке Управног одбора, заступа Клуб у имовинским и другим пословима. За свој рад одговара Управном одбору и Скупштини Клуба.

 

Члан 19.

Управни одбор:

1 ) руководи радом Клуба између две седнице Скупштине, доноси одлуке ради остваривања циљева Клуба и спроводи политику Клуба;

2 ) предлаже и припрема правила и њихове измене и допуне;

3 ) формира органе (комисије и друге) у циљу извршавања задатака Клуба;

4 ) организује редовно обављање делатности Клуба;

5 ) поверава посебне послове појединим члановима;

6 ) доноси финансијске одлуке;

7 ) одлучује о свим питањима за које га је овластила скупштина;

8 ) предлаже листу судија специјалиста за Шарпланинца Кинолошком Савезу Србије и организаторима манифестација за текућу годину;

9 ) одлучује о покретању поступка за измене и допуне статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Клуба и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

10 ) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног заступникаКлуба за тај поступак;

11 ) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи клуба;

12 ) доставља Кинолошком Савезу Србије план и програме рада и одржавања својих кинолоских манифестација;

13 ) Одређује три до четири Клупске изложбе у току године.

Управни одбор ради у седницама које сазива председник. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан 20.

У случају смањења броја чланова у Управном одбору радна скупштина бира нове чланове, чији мандат траје до истека мандата замењеног члана.

 

Члан 21.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање и рад Клуба и о евентуалним уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор и Скупштину.

Надзорни одбор има три до пет чланова које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Најмање један члан Надзорног одбора се позива на седнице Управног одбора, стручне и дисциплинске комисије.

 

Члан 22.

Стручну комисију чине три до пет чланова Клуба који изврсно познају расу„Југословенског овчарског пса Шарпланинца“, који су се доказали као одгајивачи, такмичари или кинолошке судије.

– стручна комисија бира једног члана за вођу узгоја који је уједно и председник ове комисије,

– стручна комисија је обавезна да у року од два месеца од конституисања сачини план рада на унапређењу квалитета паса, са роком извршења и поднесе га Управном одбору на усвајање.

Од рада ове комисије највише зависи успех и сврха постојања Клуба.

 

Члан 23.

Дисциплинску комисију сачињавају три до пет чланова који раде по предвиђеном правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности.

 

Члан 24.

Рад клуба је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о радуи активностима Клуба, непосредно или путем интерних публикација,односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима клуба подносе се члановима на седници Скупштине Клуба.

 

Члан 25.

Ради остварења својих циљева Клуб успоставља контакте и сарађује садругим клубовима и кинолошким организацијама у земљи и иностранству, а све у складу са правилником о стручном раду и статутом Кинолошког савеза Србије и Међународне Кинолошке Федерације.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Члан 26.

Средства клуба:

– од уписане чланарине

– од добровољних прилога и донација

– од клупских изложби

– на други законом дозвољен начин.

 

Члан 27.

Клуб може прибављати одговарајућа финансијска средства од реализације одредђених кинолошких пројеката које могу финансирати државни органи, друштвене организације, удружења или појединци и вршити располагање тим средствима у складу са одлукама Управног одбора, према законским прописима. Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привредну делатност: 22110 – издавање књига, брошура, билтена и других публикација.

Клуб може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Клуб поседује свој жиро рачун.

 

Члан 28.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Клуба, укључујући и трошкове редовног рада клуба и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Члан 29.

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови заостваривање циљева Клуба, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Члан 30.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Кинолошки савез Србије.

За оснивање удружења и усклађивање оних удружења која не користе имовину у друштвеној односно државној својини битна напомена: Одредбом члана 42. Став 1. Закона о удружењима прописано је да за случај престанка удружења, као прималац његове имовине, статутом се може одредити само домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева. У том смислу се имовина не може оставити члановима и оснивачима. У случају да одредба није у складу са законом, неће се извршити регистрација док се не уреди статут.

 

Члан 31.

Клуб има печат штитастог облика. Ивицом печата исписано је ћириличним писмом „СРПСКИ ШАРПЛАНИНАЦ КЛУБ“.
У средини печата је стилизована глава пса шарпланинца, а испод је исписаноС. ПАЛАНКА.

 

Члан 32.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе закона о удружењима.

Овај статут има 32 (тридесет два) члана.